Description: 清 金农 (1687 - 1763)
梅花
设色水墨纸本册页八开
款印:四月浴佛日清斋毕,在无忧林中画此遣兴,胜与猫儿狗子盘桓也。老农。 钤印:农、砚田生计
画梅须有风格,宜瘦不在肥耳。杨补之为华光长老入弟子,其瘦处如鹭立寒汀,不欲为人作近玩也。客窗仿拟,以寄胜流。苏伐罗吉苏伐罗。 钤印:冬心先生
绯梅半树用玉楼人口脂画之,彼姝晓妆,毋恼老奴窃其香奁,而损其一点红也。不觉失笑。金二十六郎图。 钤印:稽留山民 扬补之甥汤叔雅,宋开禧间与弟叔用皆工墨梅,各出新意,谓之倒晕花枝。时有茅进士汝元亦擅名当世。叔雅画梅曾见之于吾乡梁少师乡林家。不愧逃禅叟。而叔用及汝元之疎枝瘘萼。未尝者见也。今予追思叔雅之笔。此帧冷冷落落,大似深山绝粒人。观者当惜缁尘满素衣也。金农笔记。 钤印:冬心画梅、古泉
宋白玉蟾工画梅,孤枝小朵,与道士张龙池同一妙也。予仿为之,并赋诗书其上:“雪比精神略瘦些,二三冷朵尚矜夸,近来老丑无人赏,耻向春风开好花。” 钤印:生于丁卯
画梅之妙,在广陵得二友焉。汪巢林画繁枝,高西唐画疏枝,皆似世上不食人间烟火人。予画此,居然不疏不繁之间,观者拟我丁野堂一流,俨如在江路酸香之中也。 钤印:冬心先生、我生太平
宋释氏禅师善画梅,尝云:用心四十年,才能作花圈少圆耳;元赵子固亦云:浓墨点椒,大是难事。可见古人不苟,败梅秃管,岂肯轻易落笔于纸上耶余画梅率意为之,每当一圈一点处,深领此语之妙。以示吾门诸弟子也。丙子四月,杭郡老叟金农并记。 钤印:金吉金印、生于丁卯
野梅如棘满江津,别有风光不受春。画毕自看还自惜,问花到底赠何人。稽留山民并记。 钤印:生于丁卯
鉴藏印:吴平斋审定真迹、吴云平斋(2次)、二百兰亭斋鉴藏(3次)、二百兰亭斋审定(2次)、碧蕉红豆馆精鉴章
吴云(1811-1883)字少甫,号平斋,晚号退楼,又号榆庭、愉庭。归安(今浙江湖州)人。官苏州知府。吴云性嗜古,精于考据、鉴赏,家中庋藏名画古籍、鼎彝古印、金石碑拓甚富。著述有《两罍轩彝器图录》、《二百兰亭斋金石记》、《二百兰亭斋古铜印存》、《二百兰亭斋古铜印考藏》、《两罍轩彝器图录》、《古官印考》、《考印漫存》、《秦汉官私铜印谱》、《华山碑考》、《虞温公碑考》、《虢季子盘考》、《建安弩机考》、《焦山志》等。
Qing Dynasty Jin Nong
Plum Blossoms
Album, Ink and Color on Paper
Eight Leaves
Inscribed and signed: Ji Liu Shan Min Bing Ji, Lao Nong, Su Fa Luo Ji Su Fa Luo, Jin Er Shi Liu Lang Tu, Jin Nong Bi Ji, Qu Jiang Wai Shi Bing Ji, Hang Jun Lao So Jin Nong Bing Ji
10 seal of the artist: Sheng Yu Ding Mao (impressed twice), Nong, Yan Tian Sheng Ji, Dong Xin Xian Sheng (impressed twice), Ji Liu Shan Min, Gu Quan, Dong Xin Hua Dian, Wo Sheng Tai Peng, Jin Ji Jin Yin, Long Hu Ding Mao
Five collectors' seals of Wu Yun: Wu Ping Zhai Shen Ding Zhen Cang, Er Bai Lang Ting Zhai Shen Ding, Wu Yun Ping Zhai, Bi Jiao Hong Dou Guan Jing Jian Zhang
北京保利9/13/2009客从远方来-海外回流中国书画精品拍卖 Lot 3851
Polyauction Beijing 9/13/2009 Auction Lot 3851
金农擅长花萼繁茂的梅花,以湿润的淡墨写枝干,以细笔勾画花蕊,丰富的层次。枝干俯仰穿插,生意盎然,虽繁枝密萼,但是布局繁而不乱、疏而不散。他以石鼓文的笔意入画,拓寬了传统水墨画的形式。
A poet, collector, and bibliophile, Jin Nong, known as one of the Eight Eccentrics of Yangzhou, specialized in painting plum blossoms. In this album of eight leaves, two are drawn in color, which is rare, as Jin Nong painted mostly in monochrome and rendered few in color. He also developed a distinctive style of calligraphy through the study of the squat clerical-script form of ancient stele writing, creating eccentric shapes which combined with graphic quality of the tight interlocking lacy blossoms animated the composition with interesting visual effect.

  • Dimensions: 11¼ x 13½ in.
    28.5 x 34.3 cm.

Accepted Forms of Payment

MasterCard, Money Order / Cashiers Check, Personal Check, Visa, Wire Transfer

You agree to pay a buyer's premium of up to 25.0% and any applicable taxes and shipping.

Bid Increments
From: To: Increments:
$0 $99 $25
$100 $499 $50
$500 $1,999 $100
$2,000 $4,999 $250
$5,000 $9,999 $500
$10,000 $19,999 $1,000
$20,000 $49,999 $2,000
$50,000 $99,999 $5,000
$100,000 $199,999 $10,000
$200,000 $499,999 $25,000
$500,000 + $50,000